دل آرا 3 3 ساله مادیان
طاغن
دل آهو
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 96
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 96
ریتینگ مسافت : 96
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 3 5 50.00% 297,500,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 9 3 6 33.33% 327,500,000