سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
جمیله هیوه چی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 1 01:10.35
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سلیم خرمالی و بهروز موحد قوجق عبدالناصر رجال پیمان قلرعطا 1200 52 1 01:26.95
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
سلیم خرمالی و بهروز موحد قوجق عبدالناصر رجال بنیامین جرجانی 1000 51 4 01:14.46
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
حالت بردی خرمالی عبدالناصر رجال پیمان قلرعطا 1000 50 2 01:11.49
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
حالت بردی خرمالی عبدالناصر رجال عبدالرحیم آرامیده ۱۰۰۰ 50 6 1:16.14