دل آرا 3 3 ساله مادیان
طاغن
دل آهو
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 98
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 98
ریتینگ مسافت : 98
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 3 5 50.00% 297,500,000
بندرترکمن 3 0 2 0.00% 59,250,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 10 3 8 30.00% 386,750,000