دل آرا 3 3 ساله مادیان
طاغن
دل آهو
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 98
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 98
ریتینگ مسافت : 98
بهترین ریتینگ : 98
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 3 5 37.50% 297,500,000
بندرترکمن 3 0 2 0.00% 59,250,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 12 3 8 25.00% 386,750,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سیزدهم پاییزه گنبد
1397/11/05
کلاس 1 و 2 (بنچ مارک 115) خانم دکتر احدی رجب قلیچ گوگ نژاد عید محمد غراوی 1200 53.5 9 / 9 (19.5) 01:23.965 98
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
کلاس 1 و 2 (بنچ مارک 105) خانم دکتر احدی رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52.0 8 / 9 (10.5) 01:09.336 98
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
هندیکاپ خانم دکتر احدی رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52.0 2 / 5 (2.0) 01:07.200 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
هندیکاپ خانم دکتر احدی عبدالناصر رجال پیمان قلرعطا 1000 55.0 3 / 6 (1.75) 01:06.290 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
از 36 تا 46 امتیاز خانم دکتر احدی امید ایری آرمین آق آتابای 1000 50.0 2 / 6 (8.0) 01:07.970 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
از 24 تا 30 امتیاز خانم دکتر احدی امید ایری رامین قهرمان 1000 50.0 1 / 6 01:08.010 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
از 16 تا 22 امتیاز خانم دکتر احدی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 / 6 (4.0) 01:09.830 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
از 8 تا 12 امتیاز جمیله هیوه چی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 / 6 01:10.350 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
از 0 تا 6 امتیاز سلیم خرمالی و بهروز موحد قوجق عبدالناصر رجال پیمان قلرعطا 1200 52.0 1 / 7 01:26.950 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
از 2 تا 4 امتیاز سلیم خرمالی و بهروز موحد قوجق عبدالناصر رجال بنیامین جرجانی 1000 51.0 4 / 8 01:14.460 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مبتدی و نبرده حالت بردی خرمالی عبدالناصر رجال پیمان قلرعطا 1000 50.0 2 / 9 01:11.490 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
مبتدی حالت بردی خرمالی عبدالناصر رجال عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 6 / 7 01:16.140 -