آل مرد 3 ساله نریان
لاودگاس
ویواسروین
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 98
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 98
ریتینگ مسافت : 98
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 2 5 28.57% 253,500,000
بندرترکمن 2 1 1 50.00% 60,000,000
آق قلا 2 0 2 0.00% 66,000,000
مجموع 11 3 8 27.27% 379,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
اراز قربان اونق کمال دالی جه عطا 1600 55.0 4 / 8 (5.0) 01:43.470 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
اراز قربان اونق کمال دالی جه عطا 1000 53.0 2 / 8 (1.0) 01:00.590 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
اراز قربان اونق نورمحمد بهادر 1000 55.0 1 / 9 01:00.840 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اراز قربان اونق آرمین آق آتابای 1200 53.0 2 / 9 01:11.880 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ملا احمد تراج کمال دالی جه عطا 1000 53.0 1 / 9 00:59.300 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
اراز قربان اونق آرمین آق آتابای 1550 53.0 7 / 9 01:40.570 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
رحیم بردی مهرانی 1200 53.0 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
رحیم بردی مهرانی 1200 53.0 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 3 / 7 01:03.120 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1200 54.0 2 / 8 01:14.840 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 2 / 8 01:01.190 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 / 6 01:02.620 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 / 10 01:01.820 -