سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ملا احمد تراچ اراز قربان اونق کمال دالی جه عطا 1600 55 4 01:43.470 5.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
مرحوم نوربردی قره ئی اراز قربان اونق کمال دالی جه عطا 1000 53 2 01:00.590 1.0
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا اراز قربان اونق نورمحمد بهادر 1000 55 1 01:00.840
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
پهلوان عظیم تراچ اراز قربان اونق آرمین آق آتابای 1200 53 2 01:11.880
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ملا احمد تراچ ملا احمد تراج کمال دالی جه عطا 1000 53 1 00:59.300
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا اراز قربان اونق آرمین آق آتابای 1550 53 7 01:40.570
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی 1200 53
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی 1200 53
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 3 01:03.120
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1200 54 2 01:14.840
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 2 01:01.190
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
دکتر مهدی عباسی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 5 01:02.620
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
دکتر مهدی عباسی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 1 01:01.820