سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
پهلوان عظیم تراچ اراز قربان اونق آرمین آق آتابای 1200 53 2 01:11.88 87.0 88.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ملا احمد تراچ ملا احمد تراج کمال دالی جه عطا 1000 53 1 00:59.30 87.0 88.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا اراز قربان اونق آرمین آق آتابای 1550 53 7 01:40.57 71.0 72.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی 1200 53
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی 1200 53
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 3 01:03.12
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1200 54 2 01:14.84
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
ملا احمد تراج رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 2 01:01.19
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
دکتر مهدی عباسی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 5 01:02.62
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
دکتر مهدی عباسی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 1 01:01.82