اوسین بولت 3 ساله نریان
سیتی لیدر
لهارا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 130
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 130
ریتینگ مسافت : 130
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 2 2 100.00% 158,000,000
بندرترکمن 5 5 5 100.00% 256,000,000
آق قلا 1 1 1 100.00% 68,000,000
تهران 1 1 1 100.00% 196,000,000
مجموع 9 9 9 100.00% 678,000,000