سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 56 1 01:10.830
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 1 00:58.840
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
قربان دردی و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 52 1 01:12.550
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
قربان گلدی ایشان ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 1 01:01.030
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
قربان گلدی ایشان ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 1 01:00.480