تامارا 3 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
هورا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 102
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 102
ریتینگ مسافت : 102
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 3 4 60.00% 256,750,000
بندرترکمن 4 2 4 50.00% 166,000,000
مجموع 9 5 8 55.56% 422,750,000