سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ناصر کلته رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53 2 01:13.500
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ناصر کلته عبیدالله سخاوت کمال دالی جه عطا 1000 53 7 01:02.270
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
سارا سینا شیخ پور عبیدالله سخاوت رامین قهرمان 1000 51 2 01:02.060
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
سارا سینا شیخ پور عبیدالله سخاوت آق اویلی بشگرد 1200 50 3 01:15.160
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
رسول و مهندس محمد شیخ پور عبیدالله سخاوت ابوطالب چاریزاده 1000 50 9 01:04.270
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
حامد کلته عبیدالله سخاوت یاسر جرجانی 1000 52 3 01:02.390
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
حامد کلته عبیدالله سخاوت جواد آچاک 1000 51 3 01:02.890
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
حامد کلته عبیدالله سخاوت بنیامین جرجانی 1000 50 2 01:02.800
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
حامد کلته عبیدالله سخاوت مهران قولاق 1000 50 5 01:05.970