گلسا 3 ساله مادیان
گلداسفینکس
مهسا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 77
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 77
ریتینگ مسافت : 77
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 3 0.00% 90,000,000
بندرترکمن 6 0 4 0.00% 97,500,000
مجموع 11 0 7 0.00% 187,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 51.0 2 / 5 (2.0) 00:59.300 68
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
رحیم بردی مهرانی رامین آق آتابای 1000 51.0 4 / 10 (8.5) 01:00.560 70
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53.0 2 / 8 01:13.500 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
عبیدالله سخاوت کمال دالی جه عطا 1000 53.0 7 / 10 01:02.270 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
عبیدالله سخاوت رامین قهرمان 1000 51.0 2 / 11 01:02.060 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
عبیدالله سخاوت آق اویلی بشگرد 1200 50.0 3 / 10 01:15.160 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
عبیدالله سخاوت ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 9 / 9 01:04.270 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
عبیدالله سخاوت یاسر جرجانی 1000 52.0 3 / 8 01:02.390 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
عبیدالله سخاوت جواد آچاک 1000 51.0 3 / 10 01:02.890 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
عبیدالله سخاوت بنیامین جرجانی 1000 50.0 2 / 9 01:02.800 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
عبیدالله سخاوت مهران قولاق 1000 50.0 5 / 6 01:05.970 -