سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ناصر کلته رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53 2 01:13.50 78.0 70.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ناصر کلته عبیدالله سخاوت کمال دالی جه عطا 1000 53 7 01:02.27
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
سارا سینا شیخ پور عبیدالله سخاوت رامین قهرمان 1000 51 2 01:02.06
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
سارا سینا شیخ پور عبیدالله سخاوت آق اویلی بشگرد 1200 50 3 01:15.16
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
رسول و مهندس محمد شیخ پور عبیدالله سخاوت ابوطالب چاریزاده 1000 50 9 01:04.27
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
حامد کلته عبیدالله سخاوت یاسر جرجانی 1000 52 3 01:02.39
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
حامد کلته عبیدالله سخاوت جواد آچاک 1000 51 3 01:02.89
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
حامد کلته عبیدالله سخاوت بنیامین جرجانی 1000 50 2 01:02.80
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
حامد کلته عبیدالله سخاوت مهران قولاق 1000 50 5 1:05.97