مردانه رحمتی 3 ساله نریان
دلدل2
کهرماهری
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 94
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 94
ریتینگ مسافت : 94
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 2 5 40.00% 238,000,000
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 7 2 6 28.57% 268,000,000