سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
تاچ قلی حاجی ماهری عبدالناصر رجال ابوطالب چاریزاده 1000 54 2 01:11.74
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
یاسین ماهری رضا کمالی آق اویلی بشگرد 1000 53 1 01:11.67
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
محمد امین و محمد طاها ماهری رضا کمالی رامین قهرمان ۱۰۰۰ 52 2 1:11.92