وروجک گمیشان 4 ساله مادیان 01366
سیتی لیدر
سیلای
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 80
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 80
ریتینگ مسافت : 80
بهترین ریتینگ : 80
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 1 4 9.09% 159,000,000
بندرترکمن 8 0 3 0.00% 90,750,000
آق قلا 3 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 22 1 8 4.55% 279,750,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1398/04/21
هندیکاپ کلاس 4 تاج محمد قزل یوسف کلته نادر صالح پور 1000 54.5 3 / 11 (3.25) 00:59.995 75
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1398/03/24
هندیکاپ کلاس 4 ناز دردی و مجید حاجی کلته یوسف کلته ستار مهرانی 1000 52.5 5 / 7 (9.0) 01:00.109 75
هفته بیست و سوم پاییزه گنبد
1397/12/17
هندیکاپ کلاس 5 ناز دردی و مجید حاجی کلته یوسف کلته عبدالحلیم قبادی 1000 55.5 1 / 11 01:01.975 71
هفته هفدهم پاییزه گنبد
1397/11/26
هندیکاپ کلاس 4 ناز دردی و مجید حاجی کلته یوسف کلته آرمین آق آتابای 1550 50.5 4 / 7 (5.75) 01:40.135 71
هفته هشتم پاییز گنبد
1397/10/14
هندیکاپ کلاس 5 ناز دردی و مجید حاجی کلته یوسف کلته قربان محمد اودک 1200 56.0 2 / 8 (1.5) 01:11.663 67
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
هندیکاپ کلاس 4 ناز دردی و مجید حاجی کلته یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 53.0 5 / 10 (6.5) 01:02.552 70
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
هندیکاپ کلاس 4 ناز دردی و مجید حاجی کلته یوسف کلته 1000 51.5 70
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
هندیکاپ کلاس ۴ ناز دردی و مجید حاجی کلته یوسف کلته راشد خالدی 1200 55.0 6 / 11 (7.75) 01:18.348 72
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
هندیکاپ کلاس 4 ناز دردی و مجید حاجی کلته یوسف کلته قربان محمد اودک 1200 52.0 4 / 9 (5.25) 01:17.450 71
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
از 16 تا 22 امتیاز شهید مهدی کلته یوسف کلته پیمان قلرعطا 1550 52.0 4 / 13 (5.5) 01:38.400 -
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
از 16 تا 22 امتیاز حاج عبدالرشید شیروانی یوسف کلته قربان محمد اودک 1000 50.0 2 / 10 (5.0) 01:00.020 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
از 16 تا 22 امتیاز حاج عبدالرشید شیروانی یوسف کلته آرمین آق آتابای 1000 50.0 6 / 12 (13.5) 01:02.220 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
از 16 تا 22 امتیاز مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته جواد آچاک 1000 50.0 6 / 9 01:01.120 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
از 16 تا 22 امتیاز مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1550 50.0 6 / 9 01:39.690 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
از 8 تا 12امتیاز مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته بنیامین جرجانی 1200 52.0 2 / 9 01:12.890 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
از 8 تا 14امتیاز مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 / 8 01:01.090 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
از 8 تا 14امتیاز ناز دوردی کلته یوسف کلته متین جرجانی 1000 50.0 4 / 10 01:01.890 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
از 8 تا 14 امتیاز ناز دوردی کلته یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 50.0 9 / 9 01:04.440 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ار 8 تا 14 امتیاز ناز دوردی کلته یوسف کلته ستار مهرانی 1000 50.0 9 / 10 01:05.010 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
از 2 تا 4 امتیاز ناز دوردی کلته یوسف کلته پیمان قلرعطا 1000 51.0 2 / 8 01:03.200 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
مبتدی و نبرده ناز دوردی کلته یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 2 / 11 01:04.040 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
مبتدی و نبرده ناز دوردی کلته یوسف کلته عید محمد غراوی 1000 50.0 5 / 10 01:04.080 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
مبتدی و نبرده ناز دوردی کلته یوسف کلته عید محمد غراوی 1000 50.0 4 / 9 01:02.830 -