وروجک گمیشان 3 ساله مادیان
سیتی لیدر
سیلای
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 70
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 2 0.00% 72,000,000
بندرترکمن 6 0 2 0.00% 67,500,000
آق قلا 4 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 17 0 5 0.00% 169,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
یوسف کلته 1550 0.0 70
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
یوسف کلته 1000 51.5 70
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
یوسف کلته راشد خالدی 1200 55.0 6 / 11 (7.75) 01:18.348 72
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
یوسف کلته قربان محمد اودک 1200 52.0 4 / 9 (5.25) 01:17.450 71
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
یوسف کلته پیمان قلرعطا 1550 52.0 4 / 13 (5.5) 01:38.400 -
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
یوسف کلته قربان محمد اودک 1000 50.0 2 / 10 (5.0) 01:00.020 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
یوسف کلته آرمین آق آتابای 1000 50.0 6 / 12 (13.5) 01:02.220 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
یوسف کلته جواد آچاک 1000 50.0 6 / 9 01:01.120 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1550 50.0 6 / 9 01:39.690 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
یوسف کلته بنیامین جرجانی 1200 52.0 2 / 9 01:12.890 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
یوسف کلته آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 / 8 01:01.090 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
یوسف کلته متین جرجانی 1000 50.0 4 / 10 01:01.890 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 50.0 9 / 9 01:04.440 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
یوسف کلته ستار مهرانی 1000 50.0 9 / 10 01:05.010 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
یوسف کلته پیمان قلرعطا 1000 51.0 2 / 8 01:03.200 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 2 / 11 01:04.040 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
یوسف کلته عید محمد غراوی 1000 50.0 5 / 10 01:04.080 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
یوسف کلته عید محمد غراوی 1000 50.0 4 / 9 01:02.830 -