سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته جواد آچاک 1000 50 6 01:01.12 76.0 72.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1550 50 6 01:39.69 70.0 71.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته بنیامین جرجانی 1200 52 2 01:12.89 82.0 76.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
مرحومان دهستان حاجی و نورنیاز حاجی کلته یوسف کلته آق اویلی بشگرد 1000 50 2 01:01.09 64.0 73.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ناز دوردی کلته یوسف کلته متین جرجانی 1000 50 4 01:01.89
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
ناز دوردی کلته یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 50 9 01:04.44
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ناز دوردی کلته یوسف کلته ستار مهرانی 1000 50 9 01:05.01
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
ناز دوردی کلته یوسف کلته پیمان قلرعطا 1000 51 2 01:03.20
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
ناز دوردی کلته یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 50 2 01:04.04
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
ناز دوردی کلته یوسف کلته عید محمد غراوی 1000متر 50 5 01:04.08
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
ناز دوردی کلته یوسف کلته عید محمد غراوی 1000 50 4 1:02.83