تای سوران 3 ساله مادیان
دازگلن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 77
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 77
ریتینگ مسافت : 77
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 2 3 50.00% 163,500,000
بندرترکمن 4 1 2 25.00% 76,500,000
مجموع 8 3 5 37.50% 240,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
رحیم بردی مهرانی 1000 55.0 77
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1550 52.0 4 / 9 (12.25) 01:38.800 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 5 / 10 (7.5) 01:00.400 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
عبدالعزیز مهرانی 1000 52.0 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1200 52.0 5 / 6 01:12.250 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 1 / 6 01:02.480 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 / 9 01:02.830 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 51.0 3 / 10 01:03.120 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 3 / 6 01:01.140 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 / 9 01:02.690 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 -