سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مهندس عزت الله و منوچهر ایری بهرام خانقلی زاده قزل عبدالقادر(کمال)صالحپور 2200 52 8 02:28.510
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
حمید رضا دانیالی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1200 55 3 01:14.430
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
حمید رضا دانیالی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1600 55 4 01:44.970
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
حمید رضا دانیالی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1550 55 1 01:44.680
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1200 55 4 01:18.020
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 53 2 01:05.320
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 6 01:05.440
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی ستار مهرانی 1000 52 3 01:03.480
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
حمید رضا دانیالی عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 4 01:03.460
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
حمید رضا دانیالی رحیم بردی مهرانی 1550 52
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
حمید رضا دانیالی رحیم بردی مهرانی 1000 52