بلک حمید 4 ساله نریان
تارا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 47
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 47
ریتینگ مسافت : 47
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 3 14.29% 114,000,000
بندرترکمن 4 0 0 0.00% 0
آق قلا 4 0 1 0.00% 15,000,000
مجموع 15 1 4 6.67% 129,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
بهنام گلچین علی رضا شامیر 1550 0.0 6 / 11 (20.5) 01:42.869 50
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
بهنام گلچین محمد خوجملی 1000 56.0 7 / 9 (16.0) 01:06.616 56
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
عبدالرحمن زارعی علی عطایی 1550 52.0 10 / 13 (12.5) 01:39.670 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
اراز زارعی کسلخه رامین آق آتابای 1000 52.0 9 / 9 (15.5) 01:02.150 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
بهنام گلچین مبین آسایش 1000 52.0 10 / 11 (14.0) 01:02.120 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
بهنام گلچین عبدالاسحاق کم 1000 52.0 8 / 12 (16.0) 01:02.610 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
بهرام خانقلی زاده قزل عبدالقادر(کمال)صالحپور 2200 52.0 8 / 11 02:28.510 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1200 55.0 3 / 8 01:14.430 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1600 55.0 4 / 9 01:44.970 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1550 55.0 1 / 5 01:44.680 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1200 55.0 4 / 12 01:18.020 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 53.0 2 / 8 01:05.320 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 6 / 8 01:05.440 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
عبدالعزیز مهرانی ستار مهرانی 1000 52.0 3 / 9 01:03.480 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 / 11 01:03.460 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
رحیم بردی مهرانی 1550 52.0 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 -