ماوی 4 ساله مادیان
ساوینا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 2 33.33% 82,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 4 1 2 25.00% 82,500,000