سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند امیر مختومی 1000 51 6 01:01.550
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند رامین قهرمان 1200 50 6 01:15.020
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
حاج قادیر میرابی عثمان پساوند امیر مختومی 1000 53 2 01:01.770
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
حاج قادیر میرابی عثمان پساوند امیر مختومی 1000 53 4 01:03.260
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
حاج قادیر میرابی عثمان پساوند عبدالرحیم آرامیده 1200 53 10 01:17.910
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
حاج قادیر میرابی عثمان پساوند 1200 53
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
اسماعیل پساوند و منصور کمی عثمان پساوند کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:03.050
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
اسماعیل پساوند و منصور کمی عثمان پساوند نادر صالح پور 1000 51 5 01:04.060
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
اورکت طعنه عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1000 50 2 01:02.760
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
اورکت طعنه عثمان پساوند نورمحمد بهادر 1000 53 5 01:05.360
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند پیمان قلرعطا 1000 50
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1000 50 5 01:02.980
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1000 50 3 01:03.140
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند پیمان قلرعطا 1000 50 4 01:05.610