آریس گلد 3 ساله مادیان
لهن گرین
ناندینا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 65
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 65
ریتینگ مسافت : 65
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 2 12.50% 102,000,000
بندرترکمن 6 1 2 16.67% 90,000,000
آق قلا 5 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 19 2 5 10.53% 222,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
عثمان پساوند 1000 0.0 65
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
عثمان پساوند 1000 54.5 65
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1000 54.0 5 / 11 (15.0) 01:04.440 67
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
عثمان پساوند علی رضا شامیر 1200 50.0 9 / 9 67
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
عثمان پساوند رامین قهرمان 1200 50.0 6 / 7 (20.0) 01:19.640 74
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
عثمان پساوند امیر مختومی 1000 51.0 7 / 11 (7.5) 01:01.320 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
عثمان پساوند رامین قهرمان 1000 51.0 6 / 7 (13.25) 01:01.750 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
عثمان پساوند رامین قهرمان 1000 51.0 1 / 11 00:59.450 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
عثمان پساوند امیر مختومی 1000 51.0 6 / 9 01:01.550 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
عثمان پساوند رامین قهرمان 1200 50.0 6 / 6 01:15.020 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
عثمان پساوند امیر مختومی 1000 53.0 2 / 10 01:01.770 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
عثمان پساوند امیر مختومی 1000 53.0 4 / 11 01:03.260 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
عثمان پساوند عبدالرحیم آرامیده 1200 53.0 10 / 10 01:17.910 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
عثمان پساوند 1200 53.0 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عثمان پساوند کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 9 01:03.050 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
عثمان پساوند نادر صالح پور 1000 51.0 5 / 9 01:04.060 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 / 10 01:02.760 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
عثمان پساوند نورمحمد بهادر 1000 53.0 5 / 8 01:05.360 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
عثمان پساوند پیمان قلرعطا 1000 50.0 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 / 8 01:02.980 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 / 10 01:03.140 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
عثمان پساوند پیمان قلرعطا 1000 50.0 4 / 11 01:05.610 -