سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
امانقلی بدراقی قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 50 8 01:05.290
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
امانقلی بدراقی تاج محمد گوگ نژاد مهدی صداقت 1000 50 10 01:09.060