شلیک 13 ساله نریان
لهن گرین
بلیتون
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 20 1 9 5.00% 61,100,000
بندرترکمن 4 0 4 0.00% 21,200,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 4,500,000
مجموع 26 1 14 3.85% 86,800,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
از 38 تا 140 مصطفی قربانی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 5 / 11 01:00.110 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
هندیکاپ مصطفی قربانی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
از 44 تا 248 مصطفی قربانی حمید روشنی ستار مهرانی 1550 0.0 4 / 5 01:45.700 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
از 44 تا 248 مصطفی قربانی حمید روشنی ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 8 01:00.150 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
از 46 تا 96 مصطفی قربانی حمید روشنی محمد خوجملی 1550 0.0 9 / 11 01:48.770 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
از 48 تا 96 مصطفی قربانی حمید روشنی محمد خوجملی 1500 0.0 5 / 6 01:43.550 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
از 54 تا 80 مصطفی قربانی ارازقلی ایری 1000 0.0 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
از 40 تا 60 مصطفی قربانی ارازقلی ایری احمد پقه 1600 0.0 2 / 7 01:44.920 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
از 38 تا 96 مصطفی قربانی ارازقلی ایری احمد پقه 1550 0.0 2 / 9 01:42.380 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
از 48 تا 96 مصطفی قربانی ارازقلی ایری ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 5 01:00.450 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
28-40 مصطفی قربانی رشید روشنی ستار مهرانی 1000 0.0 5 / 10 01:01.540 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
از 38 تا 60 مصطفی قربانی بهروز ایری محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 8 00:59.120 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 26 تا 58 مصطفی قربانی بهروز ایری محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 6 00:58.340 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
از 40 تا 96 مصطفی قربانی بهروز ایری فیض الله رجال 1550 0.0 6 / 6 01:48.790 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
از 34 تا 60 مصطفی قربانی بهروز ایری ستار مهرانی 1000 0.0 4 / 6 01:00.690 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
از 40 تا 96 مصطفی قربانی بهروز ایری 1600 0.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
از 26 تا 60 مصطفی قربانی بهروز ایری ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 10 01:01.820 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
از 20 تا 60 مصطفی قربانی بهروز ایری ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 12 01:04.100 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
هنديکاپ مصطفی قربانی بهروز ایری 1550 55.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
از 16 تا 60 مصطفی قربانی بهروز ایری ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 7 01:01.710 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
از 18 تا 118 مصطفی قربانی بهروز ایری ستار مهرانی 1550 0.0 5 / 8 01:50.380 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
از 18 تا 72 مصطفی قربانی بهروز ایری 1000 0.0 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
از 18 تا 54 کمال قربانی بهروز ایری 1200 0.0 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1387/07/26
از 8 تا 54 کمال قربانی بهروز ایری ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 9 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1387/05/04
از 30 تا 72 محمد صادق زاودی بهروز ایری ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 5 01:01.100 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1387/04/28
از 18 تا 54 محمد صادق زاودی بهروز ایری ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 10 01:01.980 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
از 8 تا 54 کمال قربانی بهروز ایری احمد پقه 1000 0.0 6 / 11 01:03.690 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
از 8 تا 54 کمال قربانی بهروز ایری احمد پقه 1000 0.0 2 / 6 01:03.000 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
از 10 تا 72 پویا و احمدعاشورمحمدی بهروز ایری احمد پقه 1000 0.0 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
از 2 تا 96 احمد آهنگری بهروز ایری ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 12 01:03.360 -