آلتون سا 3 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
آترینه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 93
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 93
ریتینگ مسافت : 93
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 3 16.67% 147,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 1 0.00% 42,000,000
تهران 3 2 3 66.67% 215,000,000
مجموع 11 3 7 27.27% 404,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
عبدالرحمان مختومی آرمین آق آتابای 1550 0.0 2 / 10 (5.0) 01:38.817 88
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
عبدالرحمان مختومی 1000 54.0 88
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 55.0 6 / 8 (5.25) 01:00.390 90
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 55.0 7 / 9 (8.75) 01:02.080 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1700 53.0 2 / 8 (3.0) 01:48.820 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1550 53.0 4 / 9 (6.0) 01:39.840 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 53.0 4 / 9 (5.75) 01:01.910 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 2 / 5 01:00.530 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 1 / 7 01:01.680 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 53.0 1 / 6 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 6 -
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 5 01:05.960 -