آلتون سا 3 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
آترینه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 90
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 3 20.00% 147,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 3 2 3 66.67% 215,000,000
مجموع 9 3 6 33.33% 362,000,000