ایلیا 3 ساله نریان
تاواش
رادیکا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 67
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 67
ریتینگ مسافت : 67
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 5 14.29% 133,000,000
مجموع 7 1 5 14.29% 133,000,000