ایلیا 3 ساله نریان
تاواش
رادیکا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 64
ریتینگ مسافت : 68
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 4 16.67% 120,000,000
مجموع 6 1 4 16.67% 120,000,000