سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
سردار و سولماز آزمون کمال قربانی ابوطالب چاریزاده 1700 52 3 01:53.640 7.5
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش نادر صالح پور 1600 54 6 01:44.360
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ایلیا چرکزی باشگاه درخشش نادر صالح پور 1550 53 3 01:40.470
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش آرمین آق آتابای 1200 53 5 01:14.330
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش آرمین آق آتابای 1200 52 3 01:13.350
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ایلیا چرکزی مجید صالح پور 1000 52
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ایلیا چرکزی مجید صالح پور 1000 52
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ایلیا چرکزی مجید صالح پور بنیامین آرتا 1000 52 1 01:04.310
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
سردار آزمون و مرحوم میکائیل خندان مجید صالح پور 1000 0
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
سردار آزمون یاسر جرجانی 1000 0