سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد عید محمد غراوی 1000 54 5 00:57.630
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد عید محمد غراوی 1700 55 2 01:41.560
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد کمال دالی جه عطا 1000 54 1 00:57.750
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد عید محمد غراوی 1600 50 3 01:43.840
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد عید محمد غراوی 1000 54 2 01:00.520
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد ستار مهرانی 1000 55 7 01:06.240
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد 1000 55
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد فیض الله رجال 1000 52 1 01:00.790
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد کمال دالی جه عطا 1000 50 1 00:58.740
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1600 0 4 01:42.360
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 50 5 01:00.060
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1600 0 1 01:41.090
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا عبدالرحیم آرامیده 1600 0 4 01:44.250
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 0 1 00:59.000
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا علی رجال 1000 0 5 01:01.190
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0 2 01:01.390
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0 1 01:01.710