سیلوعت 10 ساله مادیان
سوبیسکی
شالیمار
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 5 6 50.00% 123,000,000
آق قلا 3 1 2 33.33% 43,250,000
تهران 3 0 2 0.00% 19,750,000
مجموع 16 6 10 37.50% 186,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
باشگاه صبای گنبد عید محمد غراوی 1000 54.0 5 / 9 00:57.630 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
باشگاه صبای گنبد عید محمد غراوی 1700 55.0 2 / 5 01:41.560 -
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
باشگاه صبای گنبد کمال دالی جه عطا 1000 54.0 1 / 6 00:57.750 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
باشگاه صبای گنبد عید محمد غراوی 1600 50.0 3 / 8 01:43.840 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
باشگاه صبای گنبد عید محمد غراوی 1000 54.0 2 / 7 01:00.520 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
باشگاه صبای گنبد ستار مهرانی 1000 55.0 7 / 7 01:06.240 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
باشگاه صبای گنبد بی نام 1000 55.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
باشگاه صبای گنبد فیض الله رجال 1000 52.0 1 / 7 01:00.790 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
باشگاه صبای گنبد کمال دالی جه عطا 1000 50.0 1 / 6 00:58.740 -
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1600 0.0 4 / 6 01:42.360 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 50.0 5 / 6 01:00.060 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1600 0.0 1 / 5 01:41.090 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
حکیم بردی اندروا عبدالرحیم آرامیده 1600 0.0 4 / 6 01:44.250 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 8 00:59.000 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
حکیم بردی اندروا علی رجال 1000 0.0 5 / 8 01:01.190 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0.0 2 / 4 01:01.390 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0.0 1 / 9 01:01.710 -