سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد عید محمد غراوی 1000 54 5 0:57.63
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد عید محمد غراوی 1700 55 2 1:41.56
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد کمال دالی جه عطا 1000 54 1 0:57.75
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد عید محمد غراوی 1600 50 3 1:43.84
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد عید محمد غراوی 1000 54 2 1:00.52
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد ستار مهرانی 1000 55 7 1:06.24
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد 1000 55
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد فیض الله رجال 1000 52 1 1:00.79
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد کمال دالی جه عطا 1000 50 1 0:58.74
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1600 4 1:42.36
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 50 5 1:00.06
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1600 1 1:41.09
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا عبدالرحیم آرامیده 1600 4 1:44.25
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 1 0:59.00
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا علی رجال 1000 5 1:01.19
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 2 1:01.39
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
آوا صیرفی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 1 1:01.71