آینام 3 ساله مادیان
مای جوی
دزیره
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 63
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 63
ریتینگ مسافت : 63
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 3 0.00% 82,500,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 8 0 3 0.00% 82,500,000