سرخان هج 3 ساله مادیان
متوهج
لاله سرخ
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 90
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 3 25.00% 118,500,000
تهران 1 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 5 1 4 20.00% 148,500,000