سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی نادر صالح پور 1000 53 2 01:00.780
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی متین جرجانی 1000 53 4 01:00.530
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی نادر صالح پور 1000 53 1 01:01.310
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52 3 01:15.050
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 0 2