سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی نادر صالح پور 1000 53 2 01:00.78 100.0 95.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی متین جرجانی 1000 53 4 01:00.53
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی نادر صالح پور 1000 53 1 01:01.31
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی کمال دالی جه عطا 1۲00 52 3 01:15.05
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 متر 2