گلدن بل 3 ساله نریان
گلداسفینکس
ریونوبل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 75
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 75
ریتینگ مسافت : 80
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 1 25.00% 72,000,000
تهران 2 1 1 50.00% 60,000,000
مجموع 6 2 2 33.33% 132,000,000