گلدن بل 3 ساله نریان
گلداسفینکس
ریونوبل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 88
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 88
ریتینگ مسافت : 88
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 2 16.67% 94,750,000
آق قلا 3 1 2 33.33% 115,750,000
تهران 2 1 1 50.00% 60,000,000
مجموع 11 3 5 27.27% 270,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
سلیم خوجملی 1000 55.5 88
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
عوض خوجملی محمد خوجملی 1000 52.5 3 / 10 (4.25) 01:00.859 82
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
عوض خوجملی آرمین آق آتابای 1000 55.0 3 / 6 (5.0) 01:03.032 81
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
عوض خوجملی آرمین آق آتابای 1200 56.5 1 / 9 01:16.290 75
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
عوض خوجملی مهران عطا 1000 55.0 5 / 7 (9.5) 01:03.870 75
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
عوض خوجملی مهران عطا 1700 52.0 1 / 7 01:48.860 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
عوض خوجملی 1200 52.0 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1200 52.0 6 / 8 01:12.880 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 4 / 7 01:12.600 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 6 / 10 01:01.050 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
رشید روشنی 1200 52.0 -
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
مجید خوجملی متین جرجانی 1000 55.0 5 / 6 01:03.730 -
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
مجید خوجملی متین جرجانی 1000 0.0 1 / 6 -