سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
رامین قوجق نژاد و عدنان و آتیلا نیک نهاد امانقلی خوجملی 1200 53
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
رامین رحمت و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 3 01:00.320
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
رامین رحمت و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 52 6 01:02.070
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 52 1 01:02.260
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
ملک محمد قوجق نژاد امانقلی خوجملی 1000 0