پارسیا 3 ساله نریان
پوملاتو
میامی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 55
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 55
ریتینگ مسافت : 55
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
تهران 2 1 1 50.00% 60,000,000
مجموع 5 1 1 20.00% 60,000,000