سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
جعفر عابدینی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52 5 01:14.06 70.0 60.0
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
جعفر عابدینی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 متر 3 01:05:11