ابرسیاه 3 ساله نریان
متوهج
گل گل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 74
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 74
ریتینگ مسافت : 74
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 66,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 3 1 3 33.33% 121,000,000
مجموع 6 2 4 33.33% 187,000,000