ابرسیاه 3 ساله نریان
متوهج
گل گل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 74
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 74
ریتینگ مسافت : 74
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 66,000,000
تهران 3 1 3 33.33% 121,000,000
مجموع 5 2 4 40.00% 187,000,000