سیتی گل 4 ساله مادیان
سیتی لیدر
فیفا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 82,500,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 1 2 20.00% 82,500,000