سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/17
مرحوم حاجی محمد توماچ امید ایری احمد پقه 1550 3 1:39.51
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
مرحوم حاجی محمد توماچ امید ایری احمد پقه 1000 2 1:03.20
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
عیسی وموسی توماچ الیاس زارعی کسلخه عبدالرحیم آرامیده 1000 9 1:03.73
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
عیسی وموسی توماچ الیاس زارعی کسلخه احمد پقه 1000 3 1:03.62
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
بهمن ایلی پور الیاس زارعی کسلخه متین آموت 1000 7 1:03.00
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
بهمن ایلی پور الیاس زارعی کسلخه متین آموت 1600 9 1:52.96
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
موسی و عیسی تراج الیاس زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا 1000 1 1:00.21
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
منصور توماج بهمن توماج امین محمدی 1000 6 1:02.29
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
منصور توماج بهمن توماج احمد پقه 1000 2 1:03.54
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
ساراوزهرا توماچ بهمن توماج نادر صالح پور 1000 5 1:02.34
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
بهمن توماچ بهمن توماج قربان محمد اودک 1000 4 1:04.16
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
مجیدوستار توماچ سلیمان توسلی توماچ بهروز پقه 1000 4 1:01.41
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
منصور توماج سلیمان توسلی توماچ قربان محمد اودک 1000 2 1:00.01
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
حلیم حاجی توماج سلیمان توسلی توماچ یعقوب کم 1000 4 1:06.80
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ کمال دالی جه عطا 1000 6 1:04.93