آی مایام 10 ساله مادیان
ساسان
آی جهان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 0 4 0.00% 25,600,000
بندرترکمن 3 1 2 33.33% 21,500,000
مجموع 15 1 6 6.67% 47,100,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/17
از 16 تا 70 مرحوم حاجی محمد توماچ امید ایری احمد پقه 1550 0.0 3 / 11 01:39.510 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
از 16 تا 58 مرحوم حاجی محمد توماچ امید ایری احمد پقه 1000 0.0 2 / 10 01:03.200 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
از 16 تا 50 عیسی وموسی توماچ الیاس زارعی کسلخه عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 9 / 11 01:03.730 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
از 16 تا 36 عیسی وموسی توماچ الیاس زارعی کسلخه احمد پقه 1000 0.0 3 / 10 01:03.620 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
از 16 تا 32 بهمن ایلی پور الیاس زارعی کسلخه متین آموت 1000 0.0 7 / 12 01:03.000 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
از 16 تا 40 بهمن ایلی پور الیاس زارعی کسلخه متین آموت 1600 0.0 9 / 9 01:52.960 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
از 8 تا 26 موسی و عیسی تراج الیاس زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 8 01:00.210 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
از 8 تا 172 منصور توماج بهمن توماج امین محمدی 1000 0.0 6 / 10 01:02.290 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
از 4 تا 40 منصور توماج بهمن توماج احمد پقه 1000 0.0 2 / 10 01:03.540 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
از 2 تا 28 ساراوزهرا توماچ بهمن توماج نادر صالح پور 1000 0.0 5 / 11 01:02.340 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
از 2 تا 172 بهمن توماچ بهمن توماج قربان محمد اودک 1000 0.0 4 / 7 01:04.160 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
از 2 تا 154 مجیدوستار توماچ سلیمان توسلی توماچ بهروز پقه 1000 0.0 4 / 10 01:01.410 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
نبرده منصور توماج سلیمان توسلی توماچ قربان محمد اودک 1000 0.0 2 / 12 01:00.010 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
نبرده حلیم حاجی توماج سلیمان توسلی توماچ یعقوب کم 1000 0.0 4 / 10 01:06.800 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
از 2 تا 256 حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ کمال دالی جه عطا 1000 0.0 6 / 10 01:04.930 -