سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/17
مرحوم حاجی محمد توماچ امید ایری احمد پقه 1550 0 3 01:39.510
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
مرحوم حاجی محمد توماچ امید ایری احمد پقه 1000 0 2 01:03.200
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
عیسی وموسی توماچ الیاس زارعی کسلخه عبدالرحیم آرامیده 1000 0 9 01:03.730
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
عیسی وموسی توماچ الیاس زارعی کسلخه احمد پقه 1000 0 3 01:03.620
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
بهمن ایلی پور الیاس زارعی کسلخه متین آموت 1000 0 7 01:03.000
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
بهمن ایلی پور الیاس زارعی کسلخه متین آموت 1600 0 9 01:52.960
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
موسی و عیسی تراج الیاس زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا 1000 0 1 01:00.210
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
منصور توماج بهمن توماج امین محمدی 1000 0 6 01:02.290
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
منصور توماج بهمن توماج احمد پقه 1000 0 2 01:03.540
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
ساراوزهرا توماچ بهمن توماج نادر صالح پور 1000 0 5 01:02.340
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
بهمن توماچ بهمن توماج قربان محمد اودک 1000 0 4 01:04.160
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
مجیدوستار توماچ سلیمان توسلی توماچ بهروز پقه 1000 0 4 01:01.410
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
منصور توماج سلیمان توسلی توماچ قربان محمد اودک 1000 0 2 01:00.010
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
حلیم حاجی توماج سلیمان توسلی توماچ یعقوب کم 1000 0 4 01:06.800
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ کمال دالی جه عطا 1000 0 6 01:04.930