گل یوکابد 3 ساله مادیان
یوکابد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 68
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 68
ریتینگ مسافت : 63
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 2 0.00% 49,500,000
بندرترکمن 4 0 3 0.00% 90,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 1 0.00% 15,000,000
مجموع 11 0 6 0.00% 154,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
سلیم خوجملی 1550 51.0 55
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
سلیم خوجملی 1000 51.0 68
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
سلیم خوجملی مهران عطا 1000 51.0 5 / 10 (9.0) 01:00.620 71
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
سلیم خوجملی مهران عطا 1000 53.0 2 / 11 (2.75) 01:00.490 66
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
سلیم خوجملی مهران عطا 1000 51.0 2 / 8 (6.0) 01:00.320 66
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
سلیم خوجملی مهران عطا 1000 50.0 3 / 9 (0.5) 01:02.030 66
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
عوض خوجملی نورمحمد بهادر 1000 50.0 5 / 11 01:03.820 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
سلیم خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 3 / 9 01:02.280 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عبدالناصر قربانی نورمحمد بهادر 1000 52.0 4 / 9 01:04.310 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
عبدالناصر قربانی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 / 11 01:04.350 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
عبدالناصر قربانی آق اویلی بشگرد 1200 50.0 7 / 11 01:16.650 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
عبدالناصر قربانی متین جرجانی 1000 50.0 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
عبدالناصر قربانی ابوالفضل دهقان 1000 0.0 3 / 6 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
عبدالناصر قربانی 1000 0.0 -