پرگام 3 ساله مادیان
پوملاتو
پانته آ
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 45
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 45
ریتینگ مسافت : 40
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 3 0 1 0.00% 30,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
زمان بابایی امین محمدی 1000 51.0 9 / 10 01:04.620 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
برکت بابایی 1000 0.0 5 / 6 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
برکت بابایی امین محمدی 1000 0.0 2 / 4 01:05.470 -