سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
خانم آذین محمدزاده زمان بابایی امین محمدی 1000 51 9 01:04.620
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
خانم آذین محمدزاده برکت بابایی 1000 0 5
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
خانم آذین محمدزاده برکت بابایی امین محمدی 1000 0 2 01:05.470