بن جوی 3 ساله نریان
مای جوی
پرنسس اودسان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 72
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 72
ریتینگ مسافت : 76
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 4 0.00% 147,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 1 1 50.00% 60,000,000
مجموع 11 1 5 9.09% 207,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
محمد آق ارکاکلی قربان محمد اودک 1200 57.0 4 / 11 (6.5) 01:18.108 72
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
محمد آق ارکاکلی 1200 54.5 72
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1700 52.0 6 / 8 (11.0) 01:50.330 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1600 54.0 2 / 7 (8.5) 01:43.850 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
محمد آق ارکاکلی آق اویلی بشگرد 1200 52.0 2 / 11 (0.5) 01:12.780 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1600 54.0 2 / 9 01:43.170 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
محمد آق ارکاکلی ستار مهرانی 1550 52.0 2 / 8 01:40.340 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
محمد آق ارکاکلی ستار مهرانی 1000 52.0 4 / 8 01:00.980 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
محمد آق ارکاکلی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 5 / 10 01:15.500 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1200 52.0 6 / 10 01:14.780 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
محمد آق ارکاکلی امین محمدی 1000 54.0 4 / 6 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1000 0.0 1 / 4 01:03.890 -