سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1600 54 2 01:43.17 75.0 71.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی ستار مهرانی 1550 52 2 01:40.34 70.0 68.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی ستار مهرانی 1000 52 4 01:00.98 65.0 66.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی کمال دالی جه عطا 1200 52 5 01:15.50
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1200 52 6 01:14.78
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی امین محمدی 1000 54 4
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1000 1 01:03.89