سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1700 52 6 01:50.330 11.0
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1600 54 2 01:43.850 8.5
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی آق اویلی بشگرد 1200 52 2 01:12.780 0.5
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1600 54 2 01:43.170
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی ستار مهرانی 1550 52 2 01:40.340
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی ستار مهرانی 1000 52 4 01:00.980
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی کمال دالی جه عطا 1200 52 5 01:15.500
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1200 52 6 01:14.780
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی امین محمدی 1000 54 4
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1000 0 1 01:03.890