ایپک 3 ساله مادیان
المرام
اسکارلت
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 40
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 40
ریتینگ مسافت : 40
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 16,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 1 0.00% 16,500,000