سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
عبدالباسط و الیاس و محمد صفا برنجی احمد ایری پیمان قلرعطا 1200 54 7 01:12.890
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شیخ حاجی و محمد صفا برنجی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 54 5 01:12.640
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
شیخ حاجی و محمد صفا برنجی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 54 7 01:01.220
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
شیخ حاجی و امانقلی برنجی ابراهیم بدویزاده 1200 54
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شیخ حاجی و امانقلی برنجی ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 54 8 01:03.150
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
عبدالاحد برنجی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 54 1 01:00.970
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
عبدالاحد برنجی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52 2 01:00.910