لرداسفینکس 3 ساله نریان
گلداسفینکس
لیدی آگوگ
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 80
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 80
ریتینگ مسافت : 80
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 1 0.00% 19,500,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 2 2 2 100.00% 153,000,000
مجموع 9 2 4 22.22% 202,500,000