اندی هج 3 ساله نریان
متوهج
اندی ماری
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 65
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 65
ریتینگ مسافت : 65
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 2 0.00% 66,000,000
مجموع 3 0 2 0.00% 66,000,000