سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
عباس و جواد قدیری ابراهیم بدویزاده 1200 53 38.0 68.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
عباس و جواد قدیری ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 52 2 01:01.42 68.0 68.0
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده 1000 52