اورگیت 3 ساله نریان
سیتی لیدر
برون هیلد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 78
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 78
ریتینگ مسافت : 78
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 2 0.00% 72,000,000
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 60,000,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 9 1 3 11.11% 132,000,000