سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
حسام شهرکردی و مبین مهرانی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1700 54 2 01:49.990 6.0
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
حسام شهرکردی و مبین مهرانی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1550 54 4 01:41.410 6.5
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1200 54 4 01:12.770 3.5
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1200 52 2 01:12.140
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52 4 01:01.020
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52 8 01:01.440
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 52 5 01:02.050
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
حسام شهرکردی عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 55 4 01:02.560
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
رحیم بردی مهرانی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 1 01:00.700