گزل شاه 3 ساله مادیان
بوکیتو
بلموندیزد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 58
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 58
ریتینگ مسافت : 58
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 7 1 3 14.29% 117,000,000
آق قلا 5 0 0 0.00% 0
مجموع 14 1 3 7.14% 117,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
آشجان قزل 1000 52.5 58
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
آشجان قزل بنیامین ملایی 1550 0.0 10 / 10 (33.0) 01:42.948 61
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
آشجان قزل بنیامین ملایی 1000 53.5 4 / 9 (14.0) 01:06.621 63
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
آشجان قزل امیر مختومی 1200 53.0 9 / 11 (11.25) 01:18.900 63
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
آشجان قزل بنیامین جرجانی 1550 51.0 2 / 5 (2.0) 01:37.750 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
آشجان قزل عید محمد غراوی 1000 51.0 5 / 11 (11.5) 01:02.090 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
آشجان قزل بنیامین جرجانی 1000 50.0 1 / 8 01:00.830 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
آشجان قزل آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 / 12 (7.75) 01:01.960 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
آشجان قزل امیر مختومی 1000 50.0 4 / 11 (13.5) 01:03.340 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آشجان قزل پیمان قلرعطا 1000 50.0 10 / 10 01:05.660 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1200 50.0 10 / 11 01:18.610 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
الیاس زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 50.0 8 / 8 01:06.680 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50.0 3 / 11 01:04.730 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
الیاس زارعی کسلخه مهدی صداقت 1000 50.0 10 / 10 01:06.340 -