سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
دانیال چشته و منان ارازلی آشجان قزل پیمان قلرعطا 1000 50 10 01:05.66 40.0 38.0
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
دانیال چشته و منان ارازلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1200 50 10 01:18.61
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
آیهان و منان ارازلی الیاس زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 50 8 01:06.68
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
آیهان و منان ارازلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50 3 01:04.73
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
حکیم ارازلی و فرهاد آذری الیاس زارعی کسلخه مهدی صداقت 1000 50 10 01:06.34