سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مهرنیا خندان امید یزدانی مهرداد خوجملی 1000 52 9 01:04.62 44.0 42.0
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
مهرنیا خندان امید یزدانی امان محمد قلرعطا 1000 52 6 01:08.88