عقاب 3 ساله نریان
متوهج
نازنین
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 55
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 55
ریتینگ مسافت : 55
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 6 0 0 0.00% 0