معرکه 3 ساله نریان
لاودگاس
جی پیک
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 65
ریتینگ مسافت : 68
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 3 16.67% 117,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 15,000,000
آق قلا 4 0 0 0.00% 0
مجموع 11 1 4 9.09% 132,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 0.0 7 / 10 (18.5) 01:39.238 70
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 54.0 11 / 11 (22.0) 01:05.610 63
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1550 55.0 3 / 8 (5.5) 01:41.840 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1600 55.0 4 / 9 01:43.910 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1550 54.0 1 / 10 01:40.180 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
جمشید روشنی نادر صالح پور 1200 54.0 7 / 9 01:17.450 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
جمشید روشنی نادر صالح پور 1200 52.0 2 / 9 01:15.940 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
جمشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 4 / 11 01:04.680 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
خان محمد چپرلی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 4 / 11 01:15.680 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 52.0 6 / 10 01:05.050 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 52.0 3 / 9 01:04.140 -