سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
راضیه و مهسا جرجانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1550 55 3 01:41.840 5.5
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
راضیه و مهسا جرجانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1600 55 4 01:43.910
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
راضیه و مهسا جرجانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1550 54 1 01:40.180
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
نعمان جرجانی جمشید روشنی نادر صالح پور 1200 54 7 01:17.450
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
نعمان جرجانی جمشید روشنی نادر صالح پور 1200 52 2 01:15.940
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مرحوم یوسف جرجانی جمشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 52 4 01:04.680
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
محمد رئوف حمزه و محمد جرجانی خان محمد چپرلی کمال دالی جه عطا 1200 52 4 01:15.680
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
محمد رئوف حمزه و محمد جرجانی خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 52 6 01:05.050
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
مرحوم حاج یوسف جرجانی خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 52 3 01:04.140