نادر 5 ساله نریان
نازنین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
تهران 3 0 2 0.00% 60,000,000
مجموع 3 0 2 0.00% 60,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
از 8 تا 12 امتیاز هیراد مظفری محمداسلم محمدی 1000 52.0 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
از 0تا 12امتیاز هیراد مظفری محمداسلم محمدی متین جرجانی 1000 0.0 2 / 12 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
از 0 تا 8 امتیاز هیراد مظفری محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 0.0 2 / 8 01:02.670 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
از 0 تا 14 امتیاز هیراد مظفری محمداسلم محمدی 1000 0.0 5 / 7 01:04.100 -