کاپوچینو 3 ساله نریان
المرام
ثمر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 51
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 51
ریتینگ مسافت : 51
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 1 0.00% 33,000,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 8 0 1 0.00% 33,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 2 تا 6 امتیاز باشگاه حسام مشهد تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1700 53.0 8 / 11 (15.0) 01:57.840 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
از 2 تا 6 امتیاز باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 53.0 12 / 12 (22.25) 01:18.400 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
از 2 تا 4 امتیاز باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 53.0 10 / 10 01:07.240 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
از 2 تا 6 امتیاز باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی نادر صالح پور 1000 53.0 4 / 5 01:02.430 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مبتدی و نبرده باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 52.0 2 / 12 01:04.820 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مبتدی و نبرده باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1000 52.0 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مبتدی و نبرده باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 7 / 11 01:07.720 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مبتدی و نبرده باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 5 / 9 01:07.680 -
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
مبتدی و نبرده باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1000 0.0 6 / 7 01:07.570 -