سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی نادر صالح پور 1000 53 4 01:02.43 59.0 56.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 52 2 01:04.82
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1000 52
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 52 7 01:07.72
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 52 5 01:07.68
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی 1000 6 01:07.57