ماه مارال 3 ساله نریان
ماه محل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 88
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 88
ریتینگ مسافت : 88
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 2 3 66.67% 183,000,000
تهران 2 0 2 0.00% 100,000,000
مجموع 5 2 5 40.00% 283,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
کمال جمشیدی امین محمدی 1600 54.0 1 / 10 01:42.010 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
کمال جمشیدی امین محمدی 1550 54.0 1 / 8 01:39.030 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
کمال جمشیدی امین محمدی 1000 52.0 2 / 9 01:01.700 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
کمال جمشیدی محمود رجال 1000 52.0 2 / 6 -
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
کمال جمشیدی امین محمدی 1000 0.0 2 / 7 01:03.680 -