ماه مارال 3 ساله نریان
ماه محل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 93
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 93
ریتینگ مسافت : 93
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 2 4 50.00% 225,000,000
تهران 4 0 3 0.00% 180,400,000
مجموع 8 2 7 25.00% 405,400,000