نارسیس 3 ساله نریان
تریفیک چلنچ
نوا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 65
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 73
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 2 16.67% 90,000,000
تهران 2 1 2 50.00% 95,000,000
مجموع 8 2 4 25.00% 185,000,000