سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 50 8 1:54.85
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
امیرحسین بابایی تویلی قربانی محمود قولرعطا 1600 54 4 1:45.02
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 50 3 1:42.49
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 54 5 1:02.94
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
امیرحسین بابایی تویلی قربانی محمد خوجملی 1600 53 3 1:40.86
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 51 2 1:01.26
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 3 0:58.00
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
امیرحسین بابایی تویلی قربانی 1000
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 6 1:46.39
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 6 1:03:92
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
امیرحسین بابایی تویلی قربانی محمود قولرعطا 1400 5 1:38:77
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 7 1:03:91
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
مرکز پرورش اسب پارتیان تویلی قربانی ستار مهرانی 1000 5 1.06.07
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 1 1:00:40
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 2 1:01:62
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 7 1:02:14
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 6 1:02:59