برون هیلد 13 ساله مادیان
TAIMAZOV
SETTLE PETAL
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 1 3 10.00% 26,300,000
بندرترکمن 3 0 3 0.00% 15,300,000
تهران 3 0 0 0.00% 0
مجموع 16 1 6 6.25% 41,600,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 50.0 8 / 8 01:54.850 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
تویلی قربانی محمود قولرعطا 1600 54.0 4 / 6 01:45.020 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 50.0 3 / 6 01:42.490 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 54.0 5 / 5 01:02.940 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
تویلی قربانی محمد خوجملی 1600 53.0 3 / 6 01:40.860 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 2 / 5 01:01.260 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 7 00:58.000 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
تویلی قربانی بی نام 1000 0.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 0.0 6 / 7 01:46.390 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 6 / 10 01:03.920 -
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
تویلی قربانی محمود قولرعطا 1400 0.0 5 / 7 01:38.770 -
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 7 / 9 01:03.910 -
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
تویلی قربانی ستار مهرانی 1000 0.0 5 / 8 01:06.070 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 8 01:00.400 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 6 01:01.620 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 7 / 10 01:02.140 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 6 / 9 01:02.590 -