سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 50 8 01:54.850
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
امیرحسین بابایی تویلی قربانی محمود قولرعطا 1600 54 4 01:45.020
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 50 3 01:42.490
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 54 5 01:02.940
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
امیرحسین بابایی تویلی قربانی محمد خوجملی 1600 53 3 01:40.860
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 51 2 01:01.260
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 3 00:58.000
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
امیرحسین بابایی تویلی قربانی 1000 0
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 0 6 01:46.390
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 6 01:03.920
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
امیرحسین بابایی تویلی قربانی محمود قولرعطا 1400 0 5 01:38.770
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 7 01:03.910
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
مرکز پرورش اسب پارتیان تویلی قربانی ستار مهرانی 1000 0 5 01:06.070
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 1 01:00.400
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 2 01:01.620
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 7 01:02.140
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
امیرحسین بابایی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 6 01:02.590