ترنادو 3 ساله نریان
امرسای
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 81
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 81
ریتینگ مسافت : 81
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 66,000,000
بندرترکمن 2 1 2 50.00% 96,250,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 2 3 40.00% 162,250,000