سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور 1200 50
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور 1000 50
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور 1200 50
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور متین جرجانی 1000 50 1 01:01.150
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور 1000 0 4 01:06.850