ریومیرا 3 ساله مادیان
ریوناز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 1 1 100.00% 66,000,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 2 1 1 50.00% 66,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
امیر جعفرپور 1200 50.0 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
امیر جعفرپور 1000 50.0 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
امیر جعفرپور 1200 50.0 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
امیر جعفرپور متین جرجانی 1000 50.0 1 / 9 01:01.150 -
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
امیر جعفرپور 1000 0.0 4 / 4 01:06.850 -