طلادار 3 ساله نریان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 106
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 106
ریتینگ مسافت : 106
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 4 20.00% 572,000,000
تهران 1 1 1 100.00% 60,000,000
مجموع 6 2 5 33.33% 632,000,000