سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
فرهاد پاکزاد عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1200 53 1 01:11.36 117.0 111.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
عیدی پاکزاد عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 52 3 01:00.02 104.0 99.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
رضا حاجی زاده و بهاالدین صحراگرد محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1200 54 2 01:12.45
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
ایگدرقلی حاجی زاده محمد آق ارکاکلی کمال دالی جه عطا 1000 52 2 01:00.89
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
فرشاد گرجی و رضا حاجی زاده محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1000 1 01:01.96