طلادار 3 ساله نریان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 106
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 106
ریتینگ مسافت : 106
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 4 25.00% 572,000,000
تهران 1 1 1 100.00% 60,000,000
مجموع 5 2 5 40.00% 632,000,000