سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52 7 01:00.75 103.0 98.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
حامد موحد فیض الله رجال آق اویلی بشگرد 1000 54 5 01:03.78
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
حامد موحد فیض الله رجال آق اویلی بشگرد 1000 52 2 01:02.27
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
حامد موحد فیض الله رجال جواد آچاک 1000 52 4 01:04.92
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
حامد موحد فیض الله رجال 1000