هج پرنس 3 ساله نریان
متوهج
دزرت پرنس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 72
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 72
ریتینگ مسافت : 72
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 1 4 9.09% 151,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 12 1 4 8.33% 151,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
احمد ایری 1000 0.0 72
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
احمد ایری مهران صالحی فر 1000 54.0 6 / 11 (4.0) 01:01.993 70
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
احمد ایری مهران صالحی فر 1000 50.0 6 / 6 (16.0) 01:04.958 70
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
احمد ایری 1200 54.0 70
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
احمد ایری یاسر جرجانی 1700 53.0 5 / 6 (20.5) 01:53.480 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
احمد ایری قربان محمد اودک 1550 52.0 4 / 5 (22.0) 01:41.090 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
احمد ایری قربان محمد اودک 1200 55.0 2 / 7 (2.0) 01:12.470 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
احمد ایری قربان محمد اودک 1000 55.0 1 / 6 01:01.480 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 54.0 3 / 7 01:02.090 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52.0 7 / 8 01:00.750 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
فیض الله رجال آق اویلی بشگرد 1000 54.0 5 / 7 01:03.780 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
فیض الله رجال آق اویلی بشگرد 1000 52.0 2 / 9 01:02.270 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
فیض الله رجال جواد آچاک 1000 52.0 4 / 10 01:04.920 -
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
فیض الله رجال 1000 0.0 -