سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
حاج نادر موحد احمد ایری یاسر جرجانی 1700 53 5 01:53.480 20.5
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری قربان محمد اودک 1550 52 4 01:41.090 22.0
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری قربان محمد اودک 1200 55 2 01:12.470 2.0
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری قربان محمد اودک 1000 55 1 01:01.480
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 54 3 01:02.090
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52 7 01:00.750
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
حامد موحد فیض الله رجال آق اویلی بشگرد 1000 54 5 01:03.780
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
حامد موحد فیض الله رجال آق اویلی بشگرد 1000 52 2 01:02.270
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
حامد موحد فیض الله رجال جواد آچاک 1000 52 4 01:04.920
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
حامد موحد فیض الله رجال 1000 0