هج پرنس 3 ساله نریان
متوهج
دزرت پرنس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 70
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 4 11.11% 151,500,000
مجموع 9 1 4 11.11% 151,500,000