مستردن 3 ساله نریان
گلداسفینکس
سولگری
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 77
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 77
ریتینگ مسافت : 85
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 5 14.29% 178,500,000
تهران 1 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 8 1 6 12.50% 208,500,000