مستردن 3 ساله نریان
گلداسفینکس
سولگری
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 86
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 86
ریتینگ مسافت : 86
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 1 6 10.00% 220,500,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 37,500,000
تهران 1 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 12 1 8 8.33% 288,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
عبدالوهاب قربانی 1000 0.0 86
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
عبدالوهاب قربانی رامین قهرمان 1000 52.0 2 / 10 (4.25) 01:00.850 81
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
نورقلیچ قربانی آق اویلی بشگرد 1000 58.0 7 / 12 (4.0) 01:01.151 81
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
نورقلیچ قربانی آق اویلی بشگرد 1200 57.5 2 / 9 (1.5) 01:16.560 77
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
ابراهیم هوشمند آرمین آق آتابای 1550 53.0 2 / 5 (11.0) 01:38.480 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ابراهیم هوشمند آق اویلی بشگرد 1200 54.0 1 / 7 01:12.120 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 3 / 8 (2.25) 01:01.310 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 53.0 4 / 8 01:12.020 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 52.0 3 / 7 01:12.490 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52.0 5 / 10 01:00.590 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 54.0 2 / 5 01:14.190 -
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 2 / 4 01:03.830 -