سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
علیرضا تارک تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 53 4 01:12.02 80.0 80.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
علیرضا تارک مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 52 3 01:12.49 82.0 71.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
علیرضا صالحپور و ایلیاد اوغانی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 5 01:00.59
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
علیرضا صالحپور و ایلیاد اوغانی مجید صالح پور نادر صالح پور 1۲00 54 2 01:14.19
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
دنیل استاد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 2 01:03.83