سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
شادروان طاهر کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1000 52 2 01:01.80 61.0 58.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
ناصر خندان امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52 5 01:04.55
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مایا مختومی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 52 4 01:04.11
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
مایا مختومی کمال قولرعطا 1000 7 01:05.95