اکسلنت 4 ساله نریان
متوهج
اکسلنس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 58
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 58
ریتینگ مسافت : 58
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 3 0.00% 82,500,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 8 0 3 0.00% 82,500,000