احترام دشت ناز 3 ساله مادیان
طلاقوش
باران پور
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 88
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 88
ریتینگ مسافت : 88
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 3 20.00% 123,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 1 0.00% 30,000,000
مجموع 7 1 4 14.29% 153,000,000