ماریل 3 ساله مادیان
گلداسفینکس
ایلنازخانم
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 51
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 51
ریتینگ مسافت : 51
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 16,500,000
بندرترکمن 3 0 2 0.00% 33,000,000
مجموع 7 0 3 0.00% 49,500,000