ماریل 3 ساله مادیان
گلداسفینکس
ایلنازخانم
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 56
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 56
ریتینگ مسافت : 56
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 16,500,000
بندرترکمن 3 0 2 0.00% 33,000,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 25,000,000
مجموع 8 0 4 0.00% 74,500,000