ماریل 3 ساله مادیان
گلداسفینکس
ایلنازخانم
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 79
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 79
ریتینگ مسافت : 84
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 16,500,000
بندرترکمن 3 0 2 0.00% 33,000,000
آق قلا 4 2 3 50.00% 180,000,000
مجموع 12 2 6 16.67% 229,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه گنبد
1397/11/04
هندیکاپ کلاس 4 عدنان و آلپای چرکزی جلال ایری 1200 54.0 79
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
هندیکاپ کلاس 4 محمدپارسا ایري و نعمان چرکزی جلال ایری نورمحمد بهادر 1550 0.0 1 / 10 01:35.580 73
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
هندیکاپ کلاس ۴ علی محمد و عدنان چرکزی جلال ایری نورمحمد بهادر 1200 55.5 7 / 11 (11.0) 01:18.837 73
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
هندیکاپ کلاس 5 علی محمد و عدنان چرکزی جلال ایری نورمحمد بهادر 1200 52.0 1 / 12 01:17.580 56
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
Maiden علی محمد و عدنان چرکزی جلال ایری آق اویلی بشگرد 1000 52.0 2 / 11 (1.0) 01:04.530 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
از 2 تا 6 امتیاز میکائیل یارعلی ابراهیم قلرعطا امان محمد قلرعطا 1000 51.0 3 / 12 (6.75) 01:01.800 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
از 2 تا 6 امتیاز میکائیل یارعلی ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 50.0 3 / 11 (13.0) 01:03.290 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
از 2 تا 4 امتیاز ظهرالدین یارعلی ابراهیم قلرعطا آرمین آق آتابای 1000 50.0 8 / 11 (16.0) 01:05.000 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
از 2 تا 6 امتیاز ظهرالدین یارعلی عبدالخلیل مهرانی 1000 50.0 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مبتدی و نبرده شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی بهزاد خوجملی بنیامین جرجانی 1000 50.0 3 / 9 01:03.710 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مبتدی و نبرده شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی مجید خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 50.0 4 / 12 01:05.200 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مبتدی و نبرده شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی مجید خوجملی رامین قهرمان 1000 50.0 7 / 10 01:07.220 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
مبتدی و نبرده امانگلدی و میکائیل یارعلی حکیم بردی اندروا امان محمد قلرعطا 1000 50.0 7 / 8 01:06.840 -