سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ظهرالدین یارعلی عبدالخلیل مهرانی 1000 50
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی بهزاد خوجملی بنیامین جرجانی 1000 50 3 01:03.71 41.0 28.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی مجید خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 50 4 01:05.20
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی مجید خوجملی رامین قهرمان 1000 50 7 01:07.22
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
امانگلدی و میکائیل یارعلی حکیم بردی اندروا امان محمد قلرعطا 1000 50 7 01:06.84