سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1700 52 1 01:51.260
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 52 1 01:40.890
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 54 3 01:14.340 3.0
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 52 2 01:03.190
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
حاج نور محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1600 52 4 01:44.820
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
حاج نور محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی پیمان قلرعطا 1000 52 5 01:02.890
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
حاج نورمحمد سیدی قوجق غفور سیدی ستار مهرانی 1000 52 8 01:03.270
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
سلیمان خوجملی غفور سیدی رامین قهرمان 1000 52 8 01:03.630
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
سلیمان خ,جملی غفور سیدی متین جرجانی 1200 52 10 01:16.410
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
حسین و محمد آبایی و حاج نور محمد سیدی قوجق غفور سیدی آق اویلی بشگرد 1000 52 3 01:04.490
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
حسین و محمد آبایی غفور سیدی محمد خوجملی 1000 52 4 01:06.230
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
حاج نور محمد سیدی قوجق غفور سیدی ابوطالب چاریزاده 1000 52 6 01:06.580