سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
حاج نور محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1600 52 4 01:44.82 53.0 50.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
حاج نور محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی پیمان قلرعطا 1000 52 5 01:02.89 50.0 48.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
حاج نورمحمد سیدی قوجق غفور سیدی ستار مهرانی 1000 52 8 01:03.27 40.0 20.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
سلیمان خوجملی غفور سیدی رامین قهرمان 1000 52 8 01:03.63
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
سلیمان خ,جملی غفور سیدی متین جرجانی 1200 52 10 01:16.41
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
حسین و محمد آبایی و حاج نور محمد سیدی قوجق غفور سیدی آق اویلی بشگرد 1000 52 3 01:04.49
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
حسین و محمد آبایی غفور سیدی محمد خوجملی 1000 52 4 01:06.23
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
حاج نور محمد سیدی قوجق غفور سیدی ابوطالب چاریزاده 1000 52 6 01:06.58