داگلاس 3 ساله نریان
والاس
گل جهان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 65
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 75
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 2 5 16.67% 213,000,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
مجموع 15 2 5 13.33% 213,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
جمشید جرجانی 1000 52.5 65
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 52.0 5 / 9 (16.0) 01:39.640 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 52.0 9 / 10 (24.0) 01:03.080 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1700 52.0 1 / 9 01:51.260 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 52.0 1 / 8 01:40.890 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 54.0 3 / 12 (3.0) 01:14.340 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 52.0 2 / 10 01:03.190 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1600 52.0 4 / 11 01:44.820 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
جمشید جرجانی پیمان قلرعطا 1000 52.0 5 / 10 01:02.890 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
غفور سیدی ستار مهرانی 1000 52.0 8 / 9 01:03.270 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
غفور سیدی رامین قهرمان 1000 52.0 8 / 12 01:03.630 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
غفور سیدی متین جرجانی 1200 52.0 10 / 11 01:16.410 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
غفور سیدی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 3 / 9 01:04.490 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
غفور سیدی محمد خوجملی 1000 52.0 4 / 6 01:06.230 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
غفور سیدی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 6 / 8 01:06.580 -