نفس 3 ساله نریان
المرام
تیزسکرت
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 80
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 80
ریتینگ مسافت : 80
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 4 16.67% 133,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 0 1 0.00% 19,500,000
مجموع 10 1 5 10.00% 153,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1000 51.5 8 / 10 (12.25) 01:02.189 80
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1200 58.0 3 / 9 (2.0) 01:16.660 78
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1000 56.5 4 / 7 (8.0) 01:03.620 78
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1700 55.0 3 / 7 (7.5) 01:50.250 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
مهربان ایری 1200 55.0 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 1200 54.0 1 / 6 01:12.440 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1200 54.0 4 / 5 01:13.890 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1000 54.0 3 / 7 01:02.700 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 / 7 01:03.880 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
مهربان ایری مهرداد خوجملی 1000 52.0 4 / 5 01:04.390 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
مجید ایری یاسر جرجانی 1000 52.0 5 / 5 01:18.880 -